Goldsmith đường phố

nơi mà các Kling người là những người kling người từ kalinga khu vực ở Ấn Độ được tốt trong giao dịch. Họ một lần thuộc sở hữu nhiều như 3000 kg vàng trong malaka. Goldsmith đường phố có tên của nó từ kling thợ kim hoàn định cư ở đây. Hà Lan nhà lãnh đạo đã, tại thời gian khác nhau, phân bổ hai mảnh đất để kling người để xây dựng một nhà thờ Hồi giáo và một hindu đền thờ

Post a Comment